WashMap CLUB


 

Všeobecné ustanovenia

Washmap International ,(ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetových stránok www.washmap.sk, www.washmap.cz, www.washmap.pl, www.washmap.co.uk, www.washmap.hu, www.washmap.de, (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb na Webovej stránke.

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti WashMap o.z. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Majiteľom auoumývarky alebo používateľom sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Majiteľ automývarky je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke, predovšetkým za účelom prezentácie jeho autoumývarky.

Používateľ je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke.

WashMap Club je časť Webovej stránky, na ktorej Prevádzkovateľ ponúka zľavy na služby u partnerských subjektov pre používateľov, za určený ročný poplatok. Členom klubu sa stáva používateľ, ktorý uhradí definovaný ročný poplatok.

Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Majiteľom autoumývariek, predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

Cenník služieb je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim používateľom a majiteľom autoumývariek.

Profil autoumývarky predstavuje prezentáciu podnikania majiteľov autoumývariek, kde môžu stanoviť a meniť ceny ich služieb, pridávať fotografie, zbierať hodnotenia používateľov a poskytovať informácie o ich podnikaní.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Klienta počas používania Webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.
Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Služby poskytované Používateľom

 1. Používateľ je fyzická osoba, ktorá si pomocou Webovej stránky hľadá vhodnú autoumývareň. Prezeranie Profilov autoumývariek, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom, sú bezplatné. Pre plnohodnotné využívanie Webovej stránky sa vyžaduje registrácia na Webovej stránke. Používateľ sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.
 2. Medzi Služby poskytované Používateľom patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:
  1. Registrácia zadaním emailovej adresy a hesla
  2. Vstup do členskej zóny WashMap Clubu a uplatňovať zľavy u partnerských subjektov.
  3. Reagovať a diskutovať o službách autoumývariek, posielať hodnotenia a reklamácie.
  4. Požiadať o spravovanie profilu autoumývarky (ak je jej výhradným vlastníkom)

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Klient eviduje.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Používateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.
 3. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Používateľ súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.
 4. Prevádzkovateľ informuje Používateľov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva Google Analytics (službu webovej analýzy) s funkciou User ID, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ktorá slúži na analýzu Klientovho používania Webovej stránky. Služba Google Analytics využíva na analýzu Klientovho používania Webovej stránky súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do Klientovho počítača. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Klientov. V nastaveniach webového prehliadača Klient môže zakázať ukladanie súborov cookie. Klient s používaním Webovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics s funkciou User ID.
 5. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním Webovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky

Služby poskytované Majiteľom autoumývariek

 1. Zverejnenie Profilu autoumývarky. Majiteľ autoumývarky je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť profil autoumývarky na Webovej stránke. Profil autoumývarky sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Majiteľ autoumývarky sám zverejní Profil autoumývarky a určí jej obsah, pričom Profil autoumývarky musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Profil autoumývarky tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku.
 2. Poskytovať zľavy na služby členom Washmap Clubu za vybraných podmienok Prevádzkovateľa.
 3. Prístup k databáze ŠPZ pre overenie klienta, či je členom Washmap Clubu.
 4. Zverejnenie reklamných bannerov.
 5. Zverejnenie reklamných informácií v centrálnom a direct mailingu.
 6. Majiteľ autoumývarky zadaním a odoslaním profilu autoumývarky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojej firmy, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa vybral.

Vznik, zmena a zánik členstva

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Používateľa/Majiteľa autoumývarky na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Používateľ/Majiteľ autoumývarky vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej alebo telefonickej objednávky Používateľa/Majiteľa autoumývarky.
 3. Registrácia je podmienená uhradením členského poplatku, ktorého výška je stanovená sumou € 20,00. Členský poplatok je platný 1 rok od dátumu jeho zaplatenia.
 4. Zánik členstva alebo vylúčenie zo združenia môže byť spôsobené nezaplatením členského poplatku, dobrovoľným vystúpením zo združenia, uvedením klamlivých údajov v klubovej registrácii, vedomým poškodením mena klubu alebo aktivitami, ktoré maria alebo negatívne ovplyvňujú procesy a chod klubu
 5. Ukončením členstva z akýchkoľvek dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplateného členského príspevku, a to ani jeho pomernej časti

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Používateľov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 23.02.2017